لوگوی دانشگاه صنعتی بیرجند

ویدئو آموزشی نحوه ثبت نام و ثبت مدارک در سامانه ارتقا از این لینک http://birjandut.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/up.mp4 دانلود نمایید